Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo bei paslaugų užsakymo taisyklės (toliau „Taisyklės“), apibrėžia elektroninei prekybai taikomas nuostatas, Pirkėjo ir Pardavėjo (toliau „Šalių“) teises bei pareigas, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo ir grąžinimo būdus ir tvarką, „Šalių“ atsakomybę, asmens duomenų apsaugą ir kt. su prekių pirkimu – pardavimu  bei paslaugų užsakymu ORIGINALIOSDALYS.LT elektroninėje parduotuvėje susijusias nuostatas. Pirkėjui jas patvirtinus, tampa teisiniu dokumentu, privalomu Šalims.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, papildyti „Taisykles“, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie „Taisyklių“ pakeitimus ar papildymus pranešama elektroninėje svetainėje.

1.3 Elektroninės parduotuvės prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje, turi įrašyti pirkimo – pardavimo operacijai reikalingą informaciją. Pirkėjas, patvirtindamas šias „Taisykles“ sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu ar telefono numeriu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti prekių ar paslaugų pardavimo elektroninės parduotuvės tikslais. 

2.2. Pardavėjas patvirtina, jog registracijos metu pateikti asmens  duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje tikslais, pardavėjo veiklos analizės tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti šios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymu ir jo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekes ar paslaugas ir suformavęs pirkinių krepšelį, bei pasirinkęs apmokėjimo būdą, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti“.

3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma elektroninės parduotuvės duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ar užsakyti paslaugas elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių ir elektroninės parduotuvės  nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su elektronine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu, nurodydamas pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos, išskyrus atvejus numatytus 4.4 p.

4.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

4.4. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta, iš esmės nepasikeitė jos išvaizda ir ji nebuvo naudojama, nepažeista apsauginė pakuotė.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Pasikeitus Pirkėjo registracijos formoje pateiktiems duomenims, Pirkėjas privalo nedelsiant juos atnaujinti.

5.3. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių nuostatų, taip pat kitų elektroninėje parduotuvėje nurodytų sąlygų  bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti, Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve, jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus. Išskirtiniais atvejais Pardavėjas gali panaikinti Pirkėjo registraciją, informuodamas Pirkėją elektroniniu laišku ir nurodydamas priežastis.

6.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs išankstinį apmokėjimą (Taisyklių 8.2 ir 8.3 skirsniai), nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo Pardavėjui dienos.

6.3 Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešus Pirkėjui.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir elektroninėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektronininės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę ir saugoti Pirkėjo asmeninę informaciją, nurodytą elektroninės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse“ dėl asmens duomenų apsaugos nustatytus atvejus.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu,  Taisyklių 9 skirsnyje nurodytomis sąlygomis.

7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytų prekių, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar savo savybėmis panašią prekę. Pirkėjui atsisakius tokią prekę priimti, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas (jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas) nuo atsisakymo gavimo dienos.

7.5. Pirkėjui pasinaudojus 4.2. p. numatyta teise ir esant Taisyklių 4.4. p. numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų, skaičiuojant nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje suformuotame užsakyme ir sąskaitoje-faktūroje nurodomos eurais su PVM.

8.2. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas, pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Elektroninio apmokėjimo paslaugą ORIGINALIOSDALYS.LT parduotuvei teikia UAB OPAY solutions. Atsakomybė už bankininkystės prisijungimo duomenų saugumą šiuo atveju tenka Pirkėją aptarnaujančiam bankui.

8.3. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas artimiausiame banko skyriuje, perveda pinigus į ORIGINALIOSDALYS.LT  banko sąskaitą.

8.4. Atsiskaitydamas Taisyklių 8.2. ir 8.3. skirsniuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Šiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 6.2. skirsnyje numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedama formuoti prekių siunta ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

8.5. Pirkėjui išsirinkus pageidaujamas prekes, ir jas užsakius (Pirkėjui sudarius sutartį su Pardavėju), Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu išsiunčiama išankstinė sąskaita, kurioje nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius (pristatymo mokesčius ir kiti.) remiantis buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais būtiniais  pateikti duomenis.

9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakymo metu įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir kontaktinius telefonus.

9.2.  Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis pats prekių priimti negali, o prekės pristatytos jo nurodytu adresu ir pagal kitus Pirkėjo pateiktus duomenis, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų Pardavėjui dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.3. Tuo atveju, kai Pirkėjas užsakydamas prekes, nurodo kitą pristatymo adresą, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo adreso ar dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.4. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas (prekes pristatantis kurjeris).

9.5. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui, vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais tiekimo terminais. Šie terminai yra preliminarūs be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo tiekėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių. Pirkėjas yra informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, kad išimtinais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

9.6. Pardavėjas visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.7. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas (arba jo įgaliotas asmuo) privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekių būklę bei pasirašyti sąskaitą-faktūrą, važtaraštį ir kitus su siuntos perdavimu – priėmimu susijusius dokumentus. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ir kituose su siuntos perdavimu – priėmimu susijusiuose dokumentuose laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės prekių pažeidimų, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (sulamdyta, atplėšta, aplieta vandeniu ar kitaip išoriškai pažeista), prekės yra pažeistos, netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų ir priėmus prekes, pasirašant jas lydinčius dokumentus, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų ir juos galima nustatyti prekių apžiūros metu, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Elektroninėje parduotuvėje parduodamų prekių bendrosios savybės nurodomos prekės aprašyme.

10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti tikrojo prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo kompiuterio monitoriaus ypatybių.

10.3. Pardavėjas tam tikrai prekių rūšiai suteikia tam tikrą laiko tarpą galiojančią prekių  kokybės garantiją, kurios terminas ir kitos sąlygos nurodoma prekių aprašymuose.

10.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekėms kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų Lietuvos Respublikos teisės aktų.

10.5. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų ir, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipia Pirkėją į garantinio aptarnavimo paslaugas teikiančias kompanijas.

10.6. Garantiniai įsipareigojimai netaikomi informacijai, esančiai bet kurios rūšies laikmenose. Išlaidos, susiję su prarastų duomenų atstatymu ar nuostoliai dėl duomenų praradimo neatlyginami.

10.7.   Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudotis terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtu suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1 Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos, vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis prekių grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

11.2. Norėdamas grąžinti prekę Taisyklių 11.1 punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo dokumentą, kuris yra pridedamas Pirkėjui prie jo užsakytų prekių, ir pateikti jį kartu su grąžinama preke. Šia teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 5(penkias) darbo dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją Taisyklių 4.2 punkte numatyta tvarka.

11.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

–         grąžinama prekė turi būti originalioje ir tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

–         prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

–     prekė turi būti nenaudota ir nepraradusi prekinės išvaizdos, t.y. turi būti nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šio punkto reikalavimai netaikomi tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

–         grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios ji buvo pateikta Pirkėjui;

–     grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą Taisyklių 11.2 punkte nurodytą grąžinimo dokumentą.

11.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11.5. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats adresu         , arba atsiųsti naudojantis savo pasirinkto kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 4.2 punkte  numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes pasiimti iš Pirkėjo ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.

11.6. Netinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Tinkamos kokybės daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

11.7. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos ar pristatymo adreso formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia elektronine parduotuve.

12.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.4. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten pateiktą informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

12.5. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

13.1. Pardavėjas savo nuožiūra elektroninėje parduotuvėje  gali skelbti įvairias akcijas.

13.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas nutraukti/panaikinti.

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo užpildytose formose pateiktu elektroninio pašto adresu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir jų pagrindu kilusiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

15.2.Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka teisme, pagal Pardavėjo buveinės vietą.

Detalės užklausa

Užpildykite formą ir netrukus su Jumis susisieksime.

Darbo laiku atsakome per 1 val!

Susisiekite

Turite unikalų projektą?
Reikalinga profesionali konsultacija?
Norite dalis užsakyti telefonu?

8 655 50203

Taip pat susisiekite per “Messenger” arba “Viber” programėles

Vaidas

Olgierd

+37069855020

Vaidas

Sergej

Vaidas

Vaidas

+37065550203

Atvykite