Privatumo politika

Duomenų valdytojas ir jo kontaktiniai duomenys

1. Asmens duomenų tvarkymo valdytojas yra „MBauto group“, Įm.k. 302717092, buveinės adresas Lakūnų g. 30, Vilnius, LT-09131, (toliau – „MBauto group“);

2. „MBauto group“ kontaktiniai duomenys su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais – info@originaliosdalys.lt. Pasinaudojus šiais kontaktiniais duomenimis ar kreipiantis „MBauto group“ buveinės adresu, galima užduoti klausimų apie asmens duomenų tvarkymą. Prašymą pasinaudoti savo teisėmis galima pateikti remiantis 23 punktu.

3. „MBauto group“ kontaktiniai duomenys informavimui apie galimus duomenų apsaugos pažeidimus: info@originaliosdalys.lt. 

Bendrosios nuostatos

4. Asmens duomenys yra bet kokia informacija apie identifikuotą ar identifikuojamą fizinį asmenį.

5. Privatumo politika taikoma šių grupių privatumo ir asmens duomenų apsaugai užtikrinti (toliau – Klientai):

5.1. fizinių asmenų – „MBauto group“ klientų, (įskaitant, potencialių, buvusių ir esamų);

5.2. „MBauto group“ sukurtų interneto svetainių lankytojų;

5.3. asmenų, kurių asmens duomenys tvarkomi socialiniuose tinkluose ir yra susiję su „MBauto group“ organizuota rinkodaros veikla.

6. „MBauto group“ rūpinasi Klientų privatumu ir asmens duomenų apsauga, gerbia Klientų teises į asmens duomenų tvarkymo teisėtumą pagal taikomus teisės aktus – Fizinių asmenų apsaugos įstatymą, Europos Parlamento ir tarybos 2016 m. balandžio 27 d. Reglamentą 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas) ir kitus taikomus teisės aktus, susijusius su privatumu ir duomenų tvarkymu.

7. Privatumo politika taikoma duomenų tvarkymui, nepriklausomai nuo to, kokia forma ir (arba) aplinkoje Klientas pateikia asmens duomenis (asmeniškai, „MBauto group“ interneto svetainėje, popieriniu formatu ar telefonu). 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS

8. „MBauto group“ asmens duomenis tvarko tokiais tikslais –

8.1. Paslaugų teikimas ir prekių pardavimas:

8.1.1. klientui identifikuoti;

8.1.2. sutartims parengti ir sudaryti;

8.1.3. prekėms tiekti ir paslaugoms suteikti (sutartiniai įsipareigojimai);

8.1.4. naujoms prekėms ir paslaugoms plėtoti;

8.1.5. prekėms ir paslaugoms reklamuoti bei plėtoti arba komerciniais tikslais;

8.1.6. klientams aptarnauti;

8.1.7. atsiskaitymams administruoti;

8.1.8. skoloms atgauti ir išieškoti;

8.1.9. svetainėms ir mobiliosioms programoms išlaikyti ir veiklai pagerinti;

8.2. verslui planuoti ir analizuoti;

8.3. Klientų saugumui, įmonės turtui apsaugoti;

8.4. Kitais specifiniais tikslais, kuriems yra gautas Kliento sutikimas, teikiant konkrečius duomenis „MBauto group“.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS

9. „MBauto group“ Kliento asmens duomenis tvarko remdamasi šiuo teisiniu pagrindu:

9.1. sutarties sudarymas ir vykdymas – siekiant sudaryti sutartį Kliento prašymu ir užtikrinti jos vykdymą (sutartimi laikomas ir žodinis susitarimas dėl prekės ar paslaugos pirkimo);

9.2. teisės aktų vykdymas – siekiant įvykdyti „MBauto group“ privalomuose išoriniuose teisės aktuose numatytą įsipareigojimą;

9.3. remiantis Kliento, duomenų subjekto, sutikimu;

9.4. teisiniai (legitiminiai) interesai – siekiant įgyvendinti tarp „MBauto group“ ir Kliento esamus ryšius ar sudarytą sutartį, arba įstatymuose numatytus „MBauto group“ teisėtus interesus.

10. „MBauto group“ teisiniai interesai yra:

10.1. verstis komercine veikla;

10.2. užtikrinti sutarties įsipareigojimų vykdymą;

10.3. išsaugoti Klientų prašymus ir paraiškas, susijusias su prekių pirkimu ir paslaugų teikimu;

10.4. imtis veiksmų Klientams pritraukti ir (arba) išlaikyti;

10.5. segmentuoti klientų duomenų bazę efektyvesniam paslaugų teikimui užtikrinti;

10.6. kurti ir tobulinti prekes ir paslaugas;

10.7. reklamuoti savo prekes ir paslaugas, išsiunčiant komercinius pranešimus;

10.8. išsiųsti kitus pranešimus apie sutarties vykdymo eigą ir sutarties vykdymui reikšmingus įvykius, taip pat atlikti Klientų apklausas apie prekes bei paslaugas ir jų naudojimo patirtį;

10.9. užkirsti kelią sukčiavimui įmonės atžvilgiu;

10.10. užtikrinti įmonės valdymą, finansų ir verslo apskaitą bei analizę;

10.11. užtikrinti efektyvius įmonės valdymo procesus;

10.12. užtikrinti ir tobulinti paslaugų kokybę;

10.13. administruoti mokėjimus;

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

11. „MBauto group“ Kliento duomenis tvarko naudodama šiuolaikinių technologijų galimybes

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

12. „MBauto group“ apsaugo Kliento duomenis naudodama šiuolaikinių technologijų galimybes, atsižvelgdama į esamą privatumo riziką ir „MBauto group“ prieinamus organizacinius, finansinius ir techninius išteklius, įskaitant nurodytas apsaugos priemones:

12.1. ugniasienę;

12.2. apsaugos nuo įsibrovimo ir įsibrovimo aptikimo programos;

12.3. kitas apsaugos priemones, atsižvelgus į su dabartinių technologijų plėtra susijusias galimybes.

ASMENS DUOMENŲ GAVĖJŲ KATEGORIJOS

13. „MBauto group“ neatskleidžia tretiesiems asmenims Kliento asmens duomenų ar bet kokios paslaugų teikimo ir sutarties galiojimo laikotarpiu gautos informacijos, įskaitant informaciją apie gautas prekes ir paslaugas.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

14. „MBauto group“ neperduoda tretiesiems asmenims Asmens duomenų, išskyrus tiek, kiek būtina siekiant įgyvendinti pagrįstą verslą, užtikrinant, kad atitinkami tretieji asmenys išsaugo Asmens duomenų konfidencialumą ir užtikrina taikomą apsaugą.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SUBJEKTŲ PRIEIGA PRIE ASMENS DUOMENŲ

15. „MBauto group“ neperduoda asmens duomenų į trečiąsias šalis (už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų).

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

16. „MBauto group“ saugo ir tvarko Klientų asmens duomenis, kol taikomas vienas iš šių kriterijų:

16.1. tik tol, kol galioja su Klientu sudaryta sutartis ar Klientui teikiama paslauga;

16.2. duomenys reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo renkami;

16.3. kol visiškai peržiūrima ir (arba) įvykdoma tai, kas nurodyta Kliento prašyme;

16.4. kol išorinių teisės aktų numatyta tvarka „MBauto group“ arba Klientas gali realizuoti savo teisėtus interesus;

16.5. Kol „MBauto group“ turi teisinę pareigą saugoti duomenis;

16.6. kol galioja Kliento sutikimas tvarkyti atitinkamus asmens duomenis, jei nėra kito duomenų tvarkymo teisinio pagrindo. 

17. Po to, kai 16 punkte minėtos aplinkybės nebegalioja, Kliento duomenys ištrinami. Audito įrašai saugomi ne mažiau kaip vienerius metus nuo jų atlikimo dienos.

GALIMYBĖ SUSIPAŽINTI SU ASMENS DUOMENIMIS IR KITOS KLIENTO TEISĖS

18. Klientas turi teisę gauti teisės aktuose numatytą informaciją, susijusią su jo duomenų tvarkymu.

19. Laikydamasis įstatymų Klientas turi teisę reikalauti iš „MBauto group“ leisti susipažinti su savo asmens duomenimis, taip pat reikalauti iš „MBauto group“ juos papildyti, taisyti ar ištrinti, arba apriboti tvarkymą Kliento atžvilgiu, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi.

20. „MBauto group“ įsipareigoja užtikrinti Asmens duomenų tikslumą ir pasitiki savo klientais, tiekėjais ir kitais trečiasiais asmenimis, kurie perduoda Asmens duomenis, kad bus užtikrintas perduotų Asmens duomenų išsamumas ir teisingumas.

KLIENTO SUTIKIMAS DĖL DUOMENŲ TVARKYMO IR TEISĖ JO ATSISAKYTI

21. Klientas sutikimą asmens duomenų tvarkymui, kurio teisinis pagrindas yra sutikimas (pavyzdžiui, komerciniam pranešimui gauti, asmens duomenų analizei), teikia „MBauto group“ interneto svetainėje ir mobiliuosiuose įrenginiuose ar kitur, kur „MBauto group“ organizuoja rinkodaros veiklas.

22. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti duomenų tvarkymui duotą sutikimą. Tokiu atveju duomenų tvarkymas, paremtas pirmiau duotu sutikimu konkrečiam tikslui, nebus atliekamas.

23. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymui, kuris atliktas Kliento sutikimo galiojimo laikotarpiu.

24. Atšaukus sutikimą, duomenų tvarkymas, kuris atliekamas remiantis kitais teisiniais pagrindais, negali būti nutrauktas.

KOMERCINIAI PRANEŠIMAI

25. Komercinių pranešimų, susijusių su „MBauto group“ ir (arba) trečiųjų šalių paslaugomis ir kitų tiesiogiai atliekamų paslaugų užtikrinimu nesusijusiais pranešimais (pavyzdžiui, klientų apklausos), siuntimą „MBauto group“ vykdo išoriniuose teisės aktuose numatyta tvarka arba remiantis Kliento sutikimu.

26. Bendrauti, taip pat siųsti komercinius pranešimus, „MBauto group“ gali naudodama elektronines ryšių priemones.

27. Klientas „MBauto group“ ir (arba) jo partnerių komerciniams pranešimams gauti sutikimą duoda „MBauto group“ interneto svetainėje ir mobiliuosiuose įrenginiuose ar kitur, kur „MBauto group“ organizuoja rinkodaros veiklas.

28. Kliento duotas sutikimas komerciniams pranešimams gauti galioja iki jo atšaukimo (taip pat baigus galioti paslaugų sutarčiai). Klientas bet kuriuo metu gali atsisakyti toliau gauti komercinius pranešimus vienu iš šių būdų: 

28.1. siųsdamas el. pašto adresu: info@originaliosdalys.lt; 

28.2. skambindamas telefonu: 869855020; 

28.3. „MBauto group“ biure raštu pateikdamas prašymą;

29. „MBauto group“ nutraukia komercinių pranešimų siuntimą, kai tik apdorojamas Kliento prašymas. Prašymo apdorojimas priklauso nuo technologinių galimybių, kurios gali užtrukti iki trijų parų.

INTERNETO SVETAINIŲ LANKYMAS IR SLAPUKŲ TVARKYMAS

30. „MBauto group“ interneto svetainėse gali būti naudojami slapukai: 

30.1. Slapukai yra rinkmenos, kurias svetainė išsaugo vartotojų kompiuteriuose, siekiant identifikuoti vartotoją ir jam supaprastinti naudojimąsi svetaine. Interneto naršykles galima konfigūruoti taip, kad jos įspėtų klientą apie slapukų naudojimą ir leistų pasirinkti, ar klientas sutinka jas priimti. Slapukų nepriėmimas nedraudžia klientui naudotis interneto svetaine, tačiau tai gali apriboti kliento svetainės naudojimo galimybes.

30.2. „MBauto group“ interneto svetainėse gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų asmenų svetaines, kurios turi savo naudojimo ir asmens duomenų apsaugos taisykles, už kurių išsamumą „MBauto group“ neatsako. 

KITOS NUOSTATOS

31. „MBauto group“ turi teisę keisti ir papildyti Privatumo politiką, taip pat sudaryti sąlygas su ja susipažinti Klientui, ją paskelbti „MBauto group“ interneto svetainėje.

32. „MBauto group“ išsaugo ankstesnes Privatumo politikos versijas ir jos yra prieinamos interneto svetainėje.

Detalės užklausa

Užpildykite formą ir netrukus su Jumis susisieksime.

Darbo laiku atsakome per 1 val!

Susisiekite

Turite unikalų projektą?
Reikalinga profesionali konsultacija?
Norite dalis užsakyti telefonu?

8 655 50203

Taip pat susisiekite per “Messenger” arba “Viber” programėles

Vaidas

Olgierd

+37069855020

Vaidas

Sergej

Vaidas

Vaidas

+37065550203

Atvykite